Om du färdas p?väg 67 mot Sala, tornar en vacker och magnifik kyrka upp sig bland fälten. Du har d?kommit till Romfartuna Socken och kyrkan kallas oftast för katedralen p?slätten.
Olof Grau berättar år 1754 i sin ”Beskrifning öfver Wästmanland? följande om Romfartuna socken:
”De hemman som ligga omkring kyrkan, hafva bättre sädesjord än de, som äro belägna norr och söder ut i socknen. I trakten omkring kyrkan består jorden nämligen af en god lera, men norrut och i synnerhet allra längst upp i socknen finnes mera skogs- och jäsjord, och söderut mindre bördig ängsmark, än hemmanen rundt omkring. Nödtorftigt bete finnes här allestädes, och vid somliga gårdar äro betena ganska vidsträckta samt af god beskaffenhet. Till alla socknens byar finnes skog, om man undantager Kvarnbro, Walla, och Äs byar, som ligga i en rad söder om kyrkan ned åt Äs bro och den stora myr, i hvilken åtta stora byar hafva sin höslog. Med undantag af ägarne till de nyss nämnda hemman, hafva sålunda nästan alla här i socknen timmer, bränsle och gärdsel. De skoglösa köpa sina skogsprodukter af grannarne.?


Inte lång ifrån den nyss nämnda kyrkan, 2 km SV, ligger T? I T?by genomfördes storskifte 1805 ?1812. Byn bestod d?av 2 gårdar. Vid storskiftet hette de tv?godsägarna Christina Olofsdotter (östra gården) och Jan Andersson (västra gården).

Kartor med skrivna handlingar finns p?lantmäteriet i Västerås och p? lantmäteriets forskningsarkiv i Gävle. Byn slogs ihop till en gård under den senare delen av 1800-talet. Den nuvarande mangårdsbyggnaden tror man uppfördes som en följd av sammanslagningen. Mangårdsbyggnaden är enligt boken ”Svenska gods och gårdar?uppförd 1880-1890. Huset är till stor del i ursprungligt utförande med bevarad rumsindelning och kakelugnar. Mangården omges av en parkliknande trädgård med äppel- och lövträd. Raderna med björkar framför huset planterades 1927. Den äldsta av ekonomibyggnaderna är magasinet, även det från 1800-talet.

År 1920 köpte Carl Ericsson, tidigare mejerist i Köping, gården av Bergström i Arboga, som i sin tur köpt gården av Jäderblom. Axels far, Peter Toll, köpte T?Gård 1967 av Selma Ericsson (änka efter Carl E.) och hennes barn Nils, Inga, Rune, Per-Olov och Mats. Nils och Rune hade d?drivit gården sedan 1942 d?deras far Carl avled. Axel gick in i driften 1972 och sonen Peter 2006.

Gården mekaniserades tidigt. Den första traktorn, av fabrikat Munktell, köptes 1929, första bogserade skördetröskan, en Massey-Harris med hjälpmotor, köptes 1947. Mjölkproduktionen, 20 kor, upphörde 1947, Produktionen hade d?drivits i ett tillfälligt stall sedan 1928 d? ladugården och logen brann ner. Detta hus revs när korna sålts.

Efter att Peter och Anna-Stina köpt gården, byggdes 1967 ett svinhus för 600 slaktsvin. 1971 byggdes en maskinhall och 1984 en verkstad. Den 22 september 1985 brann gårdens loge med tork och spannmålslager ner till grunden. Året därp?uppfördes en ny torkanläggning. 1992 införskaffades ett sågverk till gården

Ännu ett slaktsvinstall byggdes 1994 och det gamla stallet renoverades 2 år senare. Samma år uppfördes även en ny loge där den gamla än gång legat.

Våren 2006 påbörjades bygget utav ett suggstall?br>  

However notwithstanding the Christmas rolex replica sale, I would still have expected an up-date by now? I just received my Omega Seamaster GMT (transaction id;334020) and I am having trouble working the adjustable GMT fake watches. When I go to change the GMT hour it just clicks and doesn¡¯t change rolex replica watches. I believe the functions of the Replica Watches Sale like the real one in terms of rolex replica sale features (screw down crown, then manual winding mode, then setting GMT and rolex replica sale, then hours and minutes.) What can you do to help?